Общи условия

Общи условия

І. Записване за пътуване

Записването за пътуване става чрез съобщение на ел. поща на Агенцията, като е необходимо само да напишете имената си. Записванията стават не по-късно от месец преди самото пътуване, ако не е упоменато друго условие. След като се запишете, ще започнете да получавате редовно съобщения за хода на организацията на пътуването, колко хора са се записали, информация за самолетните билети и други детайли.

ІІ. Сключване на договор за туристическо пътуване

След като групата се сформира и пътуването се потвърди, се сключва стандартен договор за предоставяне на туристическа услуга. Такъв договор ще поучите в електронен формат предварително, за да имате възможност да го одобрите преди да сте го подписали.

ІІІ. Плащане

Плащанията се приемат само по банков път в лева и могат да бъдат на два транша или наведнъж, според конкретната програма. Това се уточнява в хода на организацията на пътуването.

Банкова сметка на Агенцията в лева:

Получател: Фирма “Хиляда пътешествия” ЕООД IBAN: BG48RZBB9155 1005656117 BIC: RZBBBGSF Райфайзен Банк

С потвърждаване на плащането Агенцията потвърждава сключения между страните договор за туристическо пътуване. От този момент условията по договора стават задължителни за двете страни.

Замяната на хотел или заведение за хранене и развлечение с друг от

GeneralConditions - 8.03.21, 11:49 / 1

същата или по-висока категория без промяна на цената, както и замяната на транспортно средство с друго от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора за организирано туристическо пътуване.

ІV. Визи

За пътуванията в държави, за които се изискват визи за български граждани, Агенцията ще предостави на Клиента в писмен вид или по друг подходящ начин информация относно процедурата по издаване на виза, както и за размера на дължимите такси.

Стойността на визите не е включена в цената на организираното туристическо пътуване и се заплаща допълнително от Клиента, освен ако друго не е упоменато в конкретната програма.

Издаването на виза за съответната държава е правомощие единствено на посолството й и не се гарантира от Агенцията. Агенцията не носи отговорност за отказ на посолството на държавата да издаде виза.

V. Права и задължения на страните

Агенцията се задължава:

  • да предостави на Клиента заплатените от него туристически услуги, включени в Договора за организирано туристическо пътуване; - да застрахова Клиента със застраховка “Помощ при пътуване” за пътуванията извън България и да му предостави застрахователната полица;

Агенцията има право:

  • да промени превозвача по Договора за организирано туристическо пътуване с друг превозвач при настъпване на причини, които правят невъзможно или нецелесъобразно посочения в Договора превозвач да изпълни задълженията си (ако такъв е посочен);
  • да промени часа на тръгване, като уведоми своевременно Клиента; - да задържи частта от заплатена сума за пътуването, ако Клиентът се откаже от него 7 дни преди отпътуването. Става дума за частта от сумата вече платена от Агенцията на трети лица и фирми за туристически услуги в България или чужбина, свързани с конкретното пътуване. Тази сума се задържа докато се уреди връщането на средствата от доставчиците на услуги, към които те са били преведени или докато сключената доброволна застраховка (например “Отмяна на пътуването”) влезе в действие и съответно средствата бъдат преведени обратно по сметката на Туроператора. Това зависи от конкретните условия на сключване на допълнителните, незадължителни застраховки.

GeneralConditions - 8.03.21, 11:49 / 2

Клиентът се задължава:

  • да заплати пълния размер и в установените в Договора за организирано туристическо пътуване срокове стойността на органзираното туристическо пътуване; - да си осигури необходимите лични документи /личен паспорт, виза и др./, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Република България при пътувания извън България;
  • да спазва законодателството на страната, за която пътува; - да премине съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания, ако възнамерява да извърши пътуване или престой в страна с повишен риск от инфекциозни заболявания.

Клиентът може да прехвърли правата и задълженията си по договора на трето лице, което отговаря на всички изисквания за осъществяване на пътуването, като предварително уведоми за това Агенцията не по-късно от 20 дни преди датата на пътуването. В този случай прехвърлителят (клиентът) и приобретателят са солидарно отговорни пред Агенцията за заплащане на общата цена на пътуването и на разходите, свързани с прехвърлянето на пътуването. Третото лице - приобретател е длъжно да декларира, че е съгласно с условията на Договора за организирано туристическо пътуване и приложенията към него, настоящите Общи условия, както и че е запознато с информацията за пътуването преди да приеме прехвърлянето. Прехвърляне на самолетен билет не е възможно.

VI. Анулации

Преди заплащането на пътуването клинетът може да се откаже по всяко време, като е желателно да уведоми Агенцията с тел обаждане или чрез ел поща.

Ако клиентът по една или друга причина се откаже от пътуването, след като пълната сумата е платена и съответно договорът за туристически услуги сключен, се възстановяват само парите, които не са били изхрачени междувременно за самолетни билети, нощувки или други услуги във връзка с пътуването. Агенцията доказва направен разход чрез фактури, банкови документи и други първични счетоводни документи. За всяко конкретно пътуване тези суми са различни, а също така зависят и от етапа, на който е бил направен отказът. Съответно се прекратява и договорът за туристически услуги. Парите, които са били изхрачени междувременно за самолетни билети, нощувки или други услуги във връзка с пътуването и които не могат да се възстановят от Агенцията или подизпълнителите на агенцията, биха могли частично или напълно да бъдат възстановени ако Клиента сключи доброволната и

GeneralConditions - 8.03.21, 11:49 / 3

незадължителна застраховка “Отмяна на пътуването”. Условията за сключване на тази или други подобни туристически застраховки се урежда допълнително, тъй като зависи от конкретните условия.

При анулация на пътуването поради болест или други лични причини, свързани с Потребителя, включително и поради непредставяне на необходими документи за издаване на виза/незаплащане на визови такси/неявяване за лично интервю в съответното посолство, той губи платените на Агенцията суми съобразно сроковете на анулация, ако такива са били поставени в хода на организацията на пътуването.

В случай, че Клиента прекрати своето пътуване през периода на времетраенето му по свое желание, всички допълнителни разходи, включително и транспортните разходи, са изцяло за негова сметка. В този случай Агенцията не дължи връщане на част от стойността на пътуването.

Възстановяване на средства от закупени самолетни билети. В случай на отмяна на полет от Авиокомпанията се следват правилата на авиокомпанията за възстановяване на средствата или смяна на дати на резревацията. Ако причината за невъзможност за пътуване е в Клиента, се следват условията на сключената застраховка “Отмяна на пътуването”, ако такава е сключена или правилата на авиокомпанията за неустойка при неявяване. Агенцията има право да си удържи направените разноски по платените от Клиента суми, като банкови такси за превод или други подобни, които не са основната сума за самолетен билет.

VII. Отговорност

В случай на неизпълнение или неточно изпълнение на задълженията на Агенцията по договора и причиняване вследствие на това на вреди на Клиента, Агенцията дължи на Клиента обезщетение в размер на действително претърпените и доказани вреди. Максималният размер на обезщетението е стойността на заплатеното от Клиента пътуване.

Агенцията не носи отговорност и не дължи на Клиента възстановяване на суми за изцяло или частично непроведени пътувания поради неявяване/ закъснение на Клиента по каквито и да е причини на определените място и време за отпътуване/продължаване на пътуването.

Туроператорът не носи отговорност и не дължи връщане на каквито и да е суми, в случай на отказ на граничните или митническите служби да допуснат излизане на Клиентa от Република България, респективно влизане на същия на територията на съответната държава поради липса на изискуеми документи, извършени правонарушения или каквито и да е други причини.

Агенцията не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на Договора за туристическо пътуване, ако причините за това се дължат на: а) Клиента;

б) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора; в) форсмажорни обстоятелства, непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на Агенцията и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.

Агенцията не носи отговорност пред Клиентa в случай на отмяна, забавяне или изменение на сроковете и условията на пътуването, в случай, че те не зависят от Агенцията и се дължат на забавяне/анулиране на самолетни полети по технически или метеорологични причини; забавяне/анулиране/прекъсване на пътуването поради наличие на лични или форсмажорни обстоятелства; загуба или повреда на багаж по време на пътуването; анулация на туристическото пътуване, дължащо се на трети лица-собственици и/или оператори на местата за настаняване и др.

VІII. Спорове и рекламации

Всички спорове във връзка с изпълнението на Договора за организирано туристическо пътуване ще се решават чрез преговори и постигане на споразумение между страните. В случай на липса на съгласие за сключване на споразумение, споровете ще се отнасят за разглеждане към компетентния граждански съд в Република България.

Клиентът е длъжен при наличие на неизпълнение/неточно изпълнение на Договора за организирано туристическо пътуване да уведоми незабавно в писмен вид Агенцията с оглед предприемане на своевременни мерки и оказване на съдействие за разрешаване на проблема.

Всички рекламации на Клиентa във връзка с пътуването/качеството на предоставените му услуги трябва да бъдат предявени на място пред представител на Туроператора или обслужващата фирма. Ако претенциите на Клиентa не бъдат удовлетворени на място,

Клиентът следва да изиска съставяне на тристранен протокол, подписан от него, представител на Агенцията/приемащата туристическа фирма и администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга.

Неудовлетворени на място рекламации на Клиентa се предявяват пред Агенцията в писмена форма не по-късно от 7 дни след края на пътуването, придружени от протокола по предходната алинея.

Агенцията е длъжна в срок от 30 дни след получаване на рекламация да даде писмено становище по нея на Клиентa.

Рекламации, които не са заявени от Клиентa на място, както и рекламации, които са повдигнати за първи път след края на съответното туристическо пътуване, няма да бъдат разглеждани от Агенцията и не подлежат на обезщетяване.

IX. Разпоредби, свързани със спецификите на предлаганото пътуване

Във връзка с особения характер на предлаганите от Агенцията “Хиляда пътешествия” ЕООД пътувания Клиентите са запознати с рисковете и неудобствата, които те могат да имат.

Приема се, че Клиентът е наясно с необходимата за нормалното протичане на пътуването физическа подготовка и се е уверил, че няма здравословни проблеми, които биха му попречили да осъществи програмата.

В случай, че водачът прецени, че определена ситуация, макар и включена в програмата, застрашава групата, той може да я промени или избегне, без това да може да бъде обект на рекламации.

Х. Допълнителни условия

Агенцията декларира и гарантира, че предоставените от Клиентa лични данни са защитени съгласно ЗЗЛД, обработват се съобразно изискванията на ЗЗЛД, Закона за туризма, Закона за счетоводството и се съхраняват в съответстствие с нормативните изисквания.

Агенцията има сключена застраховка "Отговорност на туроператора”.

При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

За неуредени в договора въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и останалото действащо законодателство на Р. България.

icon
Ако имате въпроси, просто ни драснете един мейл или звъннете по телефона за още по-лесно +359 888 420 160. Viber и WhatsApp става също. FacebookInstagram
icon
Абонирайте се и за нашия бюлетин, за да получавате известия за пътешествия, планове, програми и интересни истории. След като се абонирате, ще получите линк, от където може да си свалите безплатно сборника с резюмета на програми на Хиляда Пътешествия (105 на брой / 188 страници). Всички минали бюлетини.
icon
Ако се чудите дали да ни се доверите, погледнете отзивите за нашите пътувания!